• komplexné vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva so zárukou za správnosť účtovníctva, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi, v súlade so zákonom o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov
  • vedenie a spracovanie dane z pridanej hodnoty
  • vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy
  • rekonštruovanie účtovníctva
  • daňové a ekonomické poradenstvo
  • spracovanie rozpočtov a finančných plánov
  • spracovanie a zatriedenie účtovných podkladov – došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, cestovné príkazy a pod.
  • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
  • príprava a zhotovenie účtovnej závierky
  • vypracovanie výkazov pre štatistický úrad